Statut

Na osnovu člana 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, broj 51/09), Osnivačka skupština Udruženja pacijenata sa retkim tumorima, na sednici održanoj dana 29. marta 2012. godine, donela je

STATUT

Udruženja pacijenata sa retkim tumorima

Član 1.

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima  (u daljem tekstu Udruženje),  je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje fizičkih lica, osnovano na neodređeno vreme,  radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva njegovih članova, ali i opštih društvenih interesa i ciljeva u oblasti prevencije nastanka retkih tumora i radi podrške obolelima  tokom lečenja i oporavka.

Član 2.

Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je: prevencija nastanka i lečenje retkih tumora.

Ciljevi Udruženja su:

 • prevencija nastanka maligniteta kroz zdravstveno prosvećivanje stanovništva,
 • popularizacija zdravih životnih stilova i zalaganje za zdravu životnu sredinu,
 • psiho-socijalna pomoć i rehabilitacija kod obolelih i lečenih od retkih tumora,
 • negovanje zdravstvene kulture u saradnji sa svim drugim oblicima kulture: muzička, likovna, literarna i dr.,
 • ostvarivanje svih prava obolelih od retkih tumora kroz sve nivoe zdravstvene zaštite,
 • osavremenjavanje terapijskih metoda u praksi sistema zdravstvene zaštite, kao i
 • saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima pacijenata i drugim nevladinim organizacijama.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • organizuje aktivnosti na povećanju interesovanja društva i države za bolje uslove prevencije maligniteta i lečenja retkih tumora, kao  i druge akcije u borbe protiv maligniteta;
 • organizuje široku zdravstveno-vaspitnu  delatnost i informisanje  u cilju upoznavanja građana sa značajem ranog otkrivanja maligniteta, kao i mogućnostima savremene medicine u lečenju, oporavku posle operacije, kao i jačanju sopstvenih potencijala u borbi za ozdravljenje;
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti:  zdravstvenog vaspitanja i prevencije nastanka maligniteta, resocijalizacije lečenih od retkih tumora  kao i drugih malignih bolesti,
 • radi na suzbijanju pušenja,
 • organizuje različite kulturne manifestacije kroz koje populariše zdravstvenu kulturu,
 • okuplja građane u stalnoj i sistematskoj borbi protiv raka, kroz promociju  zdravih životnih navika i zdrave životne sredine,
 • organizuje volonterske akcije u okviru zdravsteveno vaspitnih aktivnosti,
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • sarađuje sa ekspertima iz oblasti retkih tumora radi unapređenja zdravstvene nege pacijenata,
 • sarađuje sa državnim organima i organizacijama (Ministarstvo zdravlja, fond socijalnog osiguranja i dr.) nadležnim za obavljanje poslova u oblasti zdravstvene zaštite,
 • zalaže se da pacijentima obolelim od retkih tumora budu dostupne u zdravstvenoj zaštiti i lečenju savremene terapijske metode i lekovi u okviru sistema socijalnog osiguranja,
 • podržava kliničke studije i sva naučna istraživanja i druge naučne i praktične aktivnosti koje su usmerene na razvoj medicine, poboljšanje postojećih i otkrivanje novih i efikasnijih terapijskih metoda i lekova u lečenju retkih tumora.

Član 4.

Naziv Udruženja je: Udruženje pacijenata sa retkim tumorima.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of patients with rare tumors.

Skraćeni naziv Udruženja je: UPRT.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za maloletno lice mlađe od 14 godina prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi njegov  zakonski zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova  i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave  o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženje može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja, neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i  preko organa Udruženja, bira i bude biran u organe Udruženja, bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja..

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • učestvuje u aktivnostima Udruženja,
 • plaća članarinu,
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
 • Maloletni članovi Udruženja stariji od 14 godina, prava i obaeze  ostvaruju samostalno, uz saglasnost svojih zakonskih zastupnika, a mlađi od 14 godina preko svojih zakonskih zastupnika.

Član 8.

Organi Udruženja su: Skupština i Upravni odbor.

Zastupnici Udruženja koji se u tom svojstvu upisuju u Registar su: Predsednik Upravnog odbora, i zamenik predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njeni članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje 1/3 članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda, a može se zakazati i telefonom.

Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

Skupština Udruženja vrši sledeće poslove:

1. donosi plan i program rada,

2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta,

3. usvaja druge opšte akte Udruženja,

4. bira i razrešava članove Upravnog odbora,

5. razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora,

6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,

7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja,

8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu,

9. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu,

10. razmatra probleme i najznačajnija pitanja iz rada Udruženja i donosi zaključke i    smernice za dalji rad,

11. donosi odluke o dodeli priznanja i zahvalnica,

12. ostvaruje i druge zadatke značajne za realizaciju ciljeva i zadataka Udruženja.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 5 članova koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika Upravnog odbora i zamenika predsednika Upravnog odbora.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:

1. rukovodi radom Udruženja i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,

2.  organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,

3. poverava posebne poslove pojedinim članovima,

4. donosi finansijske odluke,

5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom incijativom ili na predlog najmanje 5 članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna koji podnosi Skupštini na usvajanje,

6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima, a po potrebi određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak,

7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu Zakonom ili ovim Statutom ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje ½ članova a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Sednicama Upravnog odbora rukovodi predsednik, održavaju se po potrebi, a mogu se zakazati i telefonom.

Član 13.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Član 14.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za borbu protiv retkih tumora, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 15.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, kotizacija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 16.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanja ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 17.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice  koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o  prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.

Član 18.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika  na kojem je u spoljnom krugu ispisano: „Udruženje pacijenata sa retkim tumorima“ , a u sredini „Beograd“ .  Štambilj je četvrtastog oblika sa ispisanim nazivom i sedištem Udruženja i prostorom za delovodni broj i datum. Udruženje ima i svoj logo. O izgledu loga odlučuje Upravni odbor.

Član 19.

Inicijativu za donošenje izmena i dopuna Statuta i drugih akata Udruženja, koje donosi Skupština mogu dati: 1/3 članova i Upravni odbor.

Predlog se podnosi u obliku nacrta akta sa obrazloženjem Predsedniku. Predsednik dostavlja predlog svim članovima radi davanja mišljenja i primedbi. Rok za davanje istih ne može biti kraći od 15 dana.

Primedbe i mišljenje prikuplja Predsednik. Na osnovu pristiglih primedbi i mišljenja Predsednik utvrđuje konačni predlog, koji daje Skupštini na odlučivanje.

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajuća

Osnivačke skupštine Udruženja